مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد: ملت کارت اصناف در راستای تقویت پیوند میان شعب بانک و مشتریان خرد و اصناف طراحی شده ضمن این که بسته اعتباری اصناف هم در راستای جلب رضایت این قشر از جامعه آماده عرضه است.