معاون استاندار کرمانشاه گفت: از مدیران و کارکنان بانک ملت رضایت قلبی داریم چون این بانک همواره پشتیبان تولید و صنعت استان بوده است.