مدیر بانک ملت استان گلستان از صدور انواع ضمانتنامه برای پیمانکاران سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کل کشور خبر داد.