بانک ملت با داشتن تنها 27 شعبه در استان زنجان ، مقام نخست را در میان بانک های این استان به خود اختصاص داد.