بزرگ ترین کارت دعوت دنیا امروز یکشنبه دوم دیماه برای دکتر علی دیواندری ، مدیرعامل بانک ملت پست می شود.