دستگاه های خودپرداز 18 شعبه دیگر بانک ملت در تهران قادر به پرداخت 50 هزار ریالی یعنی بزرگ ترین قطع اسکناس در کشور شدند.