مدیر بانک ملت استان سمنان اعلام کرد که بر اساس آخرین آمار موجود ، بیش از 35 درصد از منابع بانکی این استان متعلق به بانک ملت است.