مدیرعامل بانک ملت از خصوصی سازی این بانک به عنوان فرصتی برای افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن یاد کرد و گفت:با ورود به بورس ، سرمایه بانک از طریق سرمایه های جدید سهامداران و فروش حق تقدم افزایش خواهد یافت و ابزارهای بیشتری برای مدیریت در تمامی سطوح در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت.