معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد مناسب مدیریت شعب بانک ملت در استان هرمزگان قدردانی کرد.