مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: امروز در صنعت بانکداری ، بزرگ بودن از لحاظ حجم و اندازه افتخار محسوب نمی شود بلکه بانکی موفق تر است که اثر بخش تر و موثرتر عمل کند.