بانک ملت استان خراسان جنوبی موفق شد تا از نظر درصد رشد چهارسپرده اصلی بخش خصوصی با بیش از 54 درصد رشد، رتبه نخست را در میان بانک های این استان به خود اختصاص دهد.