پایگاه شبانه روزی پایانه های خودپرداز بانک ملت در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید.