بانک ملت با حضور فعال در نمایشگاه ویژه اشتغال در استان همدان ، به معرفی انواع خدمات نوین الکترونیک ارائه شده از سوی این بانک پرداخت.