بانک ملت در راستای پاسخ به اعتماد مشتریان و جلب هرچه بیشتر رضایت آنان ، نرخ جدید سود انواع سپرده های سرمایه گذاری خود را اعلام کرد.