"جامعه خیرین مدرسه ساز کشور" یک فقره حساب در شعبه پل رومی بانک ملت تحت نظارت مدیریت شعب منطقه پنج این بانک افتتاح کرد.