شعبه سرای آزادی بانک ملت در بازار عباس آباد ، کار ارائه خدمات بانکی به کسبه و بازاریان تهران را آغاز کرد.