میزان تراکنش های موفق بانک ملت در بهمن ماه سال جاری به2/96 درصد افزایش پیدا کرد .