باجه بیمارستان های گلستان و شفای بانک ملت در شهر اهواز با هدف ارائه خدمات به کارکنان این بیمارستان ها ، شروع به کار کرد.