عضو هیات مدیره بانک ملت از شعب و پروژه های ساختمانی این بانک در استان خوزستان بازدید کرد.