مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه از تلاش مدیریت شعب بانک ملت در راستای توسعه ورزش در این استان قدردانی کرد.