بانک ملت تاکنون حدود یک میلیون فقره کارت اصناف برای صنوف سراسر کشور صادر کرده است.