بانک ملت با کسب 21 درصد از منابع استان خراسان شمالی ، جایگاه نخست خود را در میان بانک های تجاری و تخصصی استان تثبیت کرد.