تا پایان روز بیست و سوم فروردین ماه سال 88 ، حدود 15 میلیون فقره حساب الکترونیک در بانک ملت گشایش شده است.