همایش فصلی مسوولان مدیریت شعب بانک ملت در استان کرمان با حضور عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل و مدیر امور ناحیه چهار برگزار شد.