با شروع فصل برداشت ، خرید نقدی گندم از کشاورزان کاشانی و هرندی از سوی مدیریت شعب بانک ملت در استان اصفهان آغاز شد.