بانک ملت استان سیستان و بلوچستان همچون سال های قبل ، امسال نیز به خرید نقدی گندم ازکشاورزان استان اقدام کرد.