کارکنان مدیریت شعب بانک ملت در استان مازندران ، نحوه کار با سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) را فرا گرفتند.