بانک ملت در راستای ایجاد آرامش و پاسخگویی به نیازهای مشتریان ، حساب ویژه ای را با عنوان"حساب مهر ماندگار" طراحی و ارایه کرد.