مدیریت شعب بانک ملت در استان کرمانشاه ، در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بانکی و تسهیل امور مشتریان ، باجه ای در شهرک الهیه کرمانشاه دایر کرد.