شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 استان ایلام از عملکرد بانک ملت در خرید نقدی گندم در این استان اظهار رضایت کرد.