غرفه بانک ملت در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ، صنعت بانکداری و بیمه استان فارس به عنوان غرفه برتر شناخته شد.