8 جایگاه عرضه سوخت در استان های فارس و مازندران به پایانه های فروشگاهی بانک ملت مجهز شدند.