سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در 7 جایگاه سوخت استان لرستان نصب و راه اندازی شد.