شعبه زمرد پاسداران بانک ملت تحت نظارت مدیریت شعب منطقه پنج تهران در شعبه زبرجد پاسداران در همین مدیریت شعب ادغام شد.