بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل فرآیند رفع مغایرت تراکنش های ناموفق ، سایت اینترنتی ویژه ای در این زمینه با عنوان سیام راه اندازی کرد.