مدیرعامل بانک ملت از آمادگی کامل این بانک برای حمایت همه جانبه از صنعت گاز به عنوان یکی از صنایع کلیدی کشور خبر داد: