مدیریت های شعب بانک ملت در استان های گلستان و خراسان شمالی تمامی شعب این بانک را به
پایانه های اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مجهز کردند.