ویدئوی مگابانک با عنوان"قدمی فراتر از یک موبایل‌بانک" منتشر شد.