بر اساس این گزارش، سرمایه نظارتی تاییدشده بانک ملت نسبت به سرمایه نظارتی سال قبل (474.832 میلیارد ریال) جهش 84 درصدی داشته است.