ویدیوی معرفی خدمت حواله منظم در محیط همراه بانک ملت، منتشر شد.