پلیس فتا درباره سوءاستفاده از حساب های بانکی از طریق ارسال پیامک های جعلی به مشتریان بانک ها هشدار داد.