نسخه های قدیمی سامانه همراه بانک ملت غیر فعال می شود.