تعداد تسهیلات اعطایی از طریق سامانه فرابانک ملت به یکهزار فقره افزایش یافت.