دو سرویس غیرحضوری بانک ملت شامل همراه بانک و بانکداری اینترنتی در بامداد روز چهارشنبه به منظور به روزرسانی، حداکثر به مدت ۵ ساعت، از دسترس خارج خواهند بود.