خط ارتباطی مرکز ارتباط ملت به شماره ۱۵۵۶ به دلیل بروز مشکلات فنی از سوی شرکت مخابرات، با اختلال موقت رو به رو شد.