مدیرعامل بانک ملت از چند شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ بازدید کرد.