تعداد پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان یزد افزایش یافت.