با هدف بهینه سازی سیستم های مرتبط با سامانه متمرکز، بانک های اطلاعاتی سامانه ها به روزسانی می شود.