چهارمین پایگاه شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان یزد ، در ابتدای بلوار طالقانی یزد به مرحله بهره برداری رسید .