در راستای ایجاد جذابیت و تنوع بخشی به سبد پاداش های قابل ارائه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت، طرح"ویترین" برنامه ریزی و به مرحله اجرا گذاشته شد.